Stel direct uw vraag aan onze helpdesk!

  Ziet u een foutmelding? voeg deze dan toe aan uw vraag

  Wenst u een supersnelle, directe reactie?
  Bel dan naar:

   

  Algemene voorwaarden

  Op deze pagina treft u onze algemene voorwaarden aan. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en diensten en tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 86214853.

  Versie: 2023-11-09.1 (klik hier voor de PDF)

  INHOUDSOPGAVE
  1. Definities
  2. Toepasselijkheid
  3. Aanbieding en acceptatie
  4. Aanvang Overeenkomst
  5. Duur en einde Overeenkomst
  6. Levering en leveringstijd
  7. Overmacht
  8. Prijzen
  9. Betalingsvoorwaarden
  10. Ontbinding
  11. Verplichtingen Opdrachtnemer
  12. Verplichtingen Opdrachtgever
  13. Aansprakelijkheid
  14. Overdracht van rechten en plichten
  15. Buitengebruikstelling
  16. Reclame
  17. Dataverkeer
  18. Cloud Servers, Dedicated- en Colocated hosting
  19. Domeinnamen en IP-adressen
  20. Intellectuele eigendomsrechten
  21. Klachten
  22. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
  23. Geschillenregeling en toepasselijk recht

  1. DEFINITIES
  1.1 De volgende begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de hierna omschreven betekenis.
  Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter aangegeven.
  Account: Webruimte ten behoeve van Opdrachtgever, welke afgesloten wordt met een gebruikersnaam en
  een wachtwoord.
  Accountgegevens: gebruikersnaam en wachtwoord van de Account.
  Colocated hosting: het plaatsen van een Webserver ten behoeve van Opdrachtgever in een ruimte binnen
  een datacentrum, welke ter beschikking staat van Opdrachtnemer. De Webserver is eigendom van
  Opdrachtgever.
  Dataverkeer: alle datastromen van en naar de Webruimte van Opdrachtgever; hieronder vallen onder meer
  webverkeer (www), E-mail en FTP verkeer.
  Dedicated hosting: het ter beschikking stellen van een fysieke Webserver voor exclusief gebruik van
  Opdrachtgever.
  Cloud Servers: het ter beschikking stellen van een virtuele Webserver voor exclusief gebruik van
  Opdrachtgever.
  Diensten: de door Opdrachtnemer geëxploiteerde Producten en/of Diensten. Hieronder vallen onder meer de
  aanvraag en registratie van Domeinnamen, de Webhosting van alle elektronische informatie van de door
  Opdrachtgever bij Opdrachtnemer ondergebrachte Domeinnamen, Cloud Servers, Dedicated hosting,
  Colocated hosting en alle andere aanvullende en ondersteunende Diensten.
  Producten: De door Opdrachtnemer geëxploiteerde Producten. Hieronder vallen onder meer het leveren van
  hardware en alle andere aanvullende en ondersteunende Producten.
  Domeinnaam: de unieke aanduiding van een Internetadres die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld een
  Website of een E-mail adres.
  Domeinnaamextentie: Het deel na de laatste punt in een Domeinnaam, bijvoorbeeld “.nl” of “.com”.
  E(lectronic)- mail: het overbrengen van elektronische berichten via het Internet.
  E-mail adres: een op naam gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het
  Internet.
  Handleiding: documentatie, die Opdrachtnemer gedurende de Overeenkomst ter beschikking stelt aan
  Opdrachtgever ten behoeve van toegang tot zijn of haar Account.
  Internet: een wereldwijd netwerk van computers, waarmee men informatie kan uitwisselen.
  IP-adres: Een uniek nummer op het internet dat gebruikt wordt door het protocol dat medeverantwoordelijk
  is voor de communicatie tussen op het internet aangesloten apparatuur.
  Log-in procedure: de procedure, voorgeschreven door Opdrachtnemer, teneinde Opdrachtgever in staat te
  stellen toegang te verkrijgen tot zijn of haar Account.
  Nettiquette: algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 en de
  toekomstige aanpassingen hiervan. (Link: https://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt)
  Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon met wie een Overeenkomst tot levering van
  Producten en/of Diensten van Opdrachtnemer wordt afgesloten.
  Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, die Schriftelijk dan wel per E-mail is bevestigd, met betrekking
  tot de Producten en/of Diensten van Opdrachtnemer. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder
  begrepen.
  Persoonsregistratie: de persoonsgegevens, Accountgegevens en indien van toepassing voor de facturering
  en voorzover mogelijk, verbruiksgegevens over Dataverkeer, die Opdrachtnemer verzamelt en bewaart
  teneinde facturen te kunnen versturen aan Opdrachtgever.
  Reseller: een Opdrachtgever met toegang tot de Resellermodule.
  Resellermodule: een afgesloten Website, waarop Opdrachtgevers in kunnen loggen via een aparte Log-in
  procedure. De Resellermodule is bedoeld voor grootafnemers van de Producten en/of Diensten.
  Schriftelijk: een op papier gestelde mededeling.
  Script: een combinatie van voorgeprogrammeerde computeropdrachten in een bestand.
  Webhosting: het aanbieden van een permanente breedbandige verbinding via een Webserver met het
  Internet in combinatie met een Account.
  Webruimte: harde schijfruimte op een Webserver, die Opdrachtnemer ter beschikking stelt aan
  Opdrachtgever ten behoeve van het versturen en ontvangen van E-mail, het aanhouden van een Website of
  Webserver en overige Producten en/of Diensten van Opdrachtnemer.
  Webserver: een middels meerdere datalijnen op het Internet aangesloten computer, met daarop één of
  meerdere Accounts.
  Website: één of meerdere geïntegreerde Internetpagina’s.
  Opdrachtnemer: Ospito B.V., gevestigd en kantoorhoudend op Polderdijk 9-b, 3299 LL te Maasdam,
  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86214853 en tevens handelend onder de namen Ospito en Ospito Internet.

  2. TOEPASSELIJKHEID
  2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet Schriftelijk is afgeweken, zijn
  deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elke aanbieding van, opdracht aan of Overeenkomst met
  Opdrachtnemer.
  2.2 Algemene Voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor
  Opdrachtnemer niet van toepassing en derhalve niet bindend.
  2.3 Op alle overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden zijn de “Ospito B.V. Privacyverklaring”, de
  “Ospito B.V. Standaard Verwerkersovereenkomst”, bestaande uit het “Data Protect Statement” (deel 1) en
  de “Clausules voor verwerkingen” (deel 2) van toepassing. De meest recente versies zijn via onze website
  (www.ospito.nl) te downloaden.

  3. AANBIEDING EN ACCEPTATIE
  3.1 Alle aanbiedingen en offertes door of vanwege Opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien
  door Opdrachtnemer Schriftelijk dan wel per E-mail anders is vermeld.
  3.2 Aanbiedingen kunnen na aanvaarding onverwijld herroepen worden.
  3.3 Een aanbieding of offerte door Opdrachtnemer gedaan heeft een geldigheidsduur van veertien (14)
  dagen, tenzij anders is vermeld.
  3.4 Opdrachtnemer is te allen tijde gemachtigd om de (aspirant) Opdrachtgever te weigeren zonder opgaaf
  van redenen.

  4. AANVANG OVEREENKOMST
  4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment, dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  – het (online) aanvraag- of contractformulier is aangeboden door Opdrachtgever;
  – de aanvraag is volledig ontvangen en geaccepteerd door Opdrachtnemer;
  – de aanvraag is bevestigd door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
  4.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 4.1 geldt bij de aanvraag van een Domeinnaam de datum van
  registratie van de Domeinnaam als moment van totstandkoming van de Overeenkomst.
  4.3 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
  4.4 Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen Schriftelijk dan wel per E-mail geschieden.

  5. DUUR EN EINDE OVEREENKOMST
  5.1 De Overeenkomst wordt initieel aangegaan voor de periode van twaalf (12) maanden, tenzij anders is
  overeengekomen. Tussentijdse opzegging is uitgesloten.
  5.2 De minimum duur van de Overeenkomst met betrekking tot een Domeinnaam is mede afhankelijk van de
  gekozen Domeinnaamextentie.
  5.3 Indien Opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of bedrijf wordt de Overeenkomst na afloop van de
  overeengekomen initiële periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van twaalf (12) maanden,
  tenzij Opdrachtgever tijdig heeft opgezegd conform artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden, dan wel
  anders is overeengekomen. Tussentijdse opzegging gedurende deze verlengde periode is uitgesloten. Indien
  Opdrachtgever handelt als consument wordt de Overeenkomst na afloop van de overeengekomen
  initiële periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van twaalf (12) maanden, tenzij Opdrachtgever
  tijdig heeft opgezegd conform artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden, dan wel anders is
  overeengekomen. Echter heeft Opdrachtgever, indien hij of zij handelt als consument, vanaf dan de
  mogelijkheid om de Overeenkomst op elk moment tussentijds op te zeggen met inachtneming van hetgeen
  bepaald in artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden. Eventueel reeds betaalde vergoedingen over de
  opgezegde periode worden in een dergelijk geval door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever terugbetaald.
  5.4 De Overeenkomst kan uitsluitend na het verstrijken van de minimumduur worden beëindigd middels
  opzegging. Uitdrukkelijk wordt hier opgemerkt, dat een verhuizing van een Domeinnaam naar een andere
  Dienstverlener géén opzegging inhoudt.
  5.5 Indien Opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, dient opzegging Schriftelijk dan wel per E-mail
  te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, tenzij anders is
  overeengekomen, tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging kan per post of per E-mail
  geschieden, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Opdrachtnemer de
  opzegging ontvangt. Bij opzegging dienen de bedrijfs- en persoonsgegevens en de eventuele Domeinnaam
  te worden vermeld. Tevens dient de opzegging voorzien te zijn van de handtekening van Opdrachtgever.
  Indien Opdrachtgever handelt als consument, dient opzegging Schriftelijk dan wel per E-mail te
  geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij anders is overeengekomen,
  tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging kan per post of per E-mail geschieden, met
  dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Opdrachtnemer de opzegging
  ontvangt. Bij opzegging dienen de persoonsgegevens en de eventuele Domeinnaam te worden vermeld.
  Tevens dient de opzegging voorzien te zijn van de handtekening van Opdrachtgever.
  5.6 Indien Opdrachtgever een wijziging doorvoert in de afgenomen Producten en/of Diensten (up-
  /downgraden) wordt bij elke wijziging, ook indien deze wijziging wordt doorgevoerd in een lopende
  (contract)periode, een nieuwe (contract)periode voor de betreffende Producten en/of Diensten als geheel
  aangegaan van twaalf (12) maanden, beginnend op de dag dat de wijziging wordt doorgevoerd, tenzij
  anders is overeengekomen. Tussentijdse opzegging is uitgesloten.

  6. LEVERING EN LEVERINGSTIJD
  6.1 Levering van de Producten en/of Diensten geschiedt na totstandkoming van de Overeenkomst en na
  opdracht en aanlevering, Schriftelijk dan wel per E-mail, van de door Opdrachtnemer bepaalde noodzakelijke
  gegevens en documenten of op een later af te spreken tijdstip.
  6.2 Geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat volledige betaling is ontvangen door
  Opdrachtnemer.
  6.3 Een afgesproken levertijd kan nimmer als fatale termijn gelden. Indien overschrijding van de
  afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld aan Opdrachtgever. In geval
  van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer zal de termijn van overschrijding worden verlengd met de
  termijn van de overmacht.

  7. OVERMACHT
  7.1 Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet
  en jurisprudentie wordt begrepen, meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet te
  voorzien waren en als gevolg waarvan Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen jegens
  Opdrachtgever na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de
  verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en
  storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.
  7.2 Gedurende de periode van overmacht worden de leveringsverplichtingen en de andere verplichtingen van
  Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig (30) dagen, is ieder
  der partijen bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de
  wederpartij recht op schadevergoeding ontstaat. Opdrachtgever houdt te allen tijde de betalingsverplichting
  over de maand waarin de Overeenkomst wordt beëindigd.

  8. PRIJZEN
  8.1 Alle op de Website van Opdrachtnemer vermelde prijzen alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief
  BTW, tenzij anders is vermeld.
  8.2 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de hoogte van de vergoedingen en overige
  kosten te wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk dertig (30) dagen voordat zij van kracht worden Schriftelijk
  of per E-mail aangekondigd aan Opdrachtgever. De tariefswijziging geldt ook ten aanzien van reeds gesloten
  Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de
  wijzigingen. Indien er een aanwijsbaar negatieve wijziging voor Opdrachtgever wordt doorgevoerd, dient
  Opdrachtgever dit binnen dertig (30) dagen na bekendmaking Schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te
  maken. Opdrachtnemer zal hierna in overleg treden met Opdrachtgever om een voor beide partijen
  aanvaardbare oplossing te vinden, hierbij valt o.a. te denken aan een tussentijdse ontbinding van de
  Overeenkomst m.i.v. de datum van inwerkingtreding van de tariefswijziging.
  8.3 Indexatie: Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf, alle prijzen jaarlijks
  te verhogen met een bepaald percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan de stijging van de
  consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de
  prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door
  Opdrachtnemer toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is
  integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

  9. BETALINGSVOORWAARDEN
  9.1 De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt,
  tenzij anders is overeengekomen. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat vanaf de dag van
  aanvang van de Overeenkomst tot en met de dag van rechtmatige beëindiging van de Overeenkomst.
  9.2 De ter zake van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit
  wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de verdere kosten die uit deze
  voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
  9.3 De verschuldigde vergoeding wordt afhankelijk van de termijn waarvoor de Overeenkomst is aangegaan,
  bij vooruitbetaling in rekening gebracht en dient doorgaans per jaar vooraf te worden voldaan, tenzij anders
  is overeengekomen. Incidentele kosten worden tussentijds gefactureerd.
  9.4 Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever een factuur per E-mail voor de vergoedingen die samenhangen
  met de Overeenkomst. Opdrachtgever is verplicht uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te
  betalen, tenzij anders is overeengekomen. Of, indien Opdrachtgever een machtiging tot automatische
  incasso aan Opdrachtnemer heeft verstrekt, zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn of haar
  bankrekening teneinde de automatische incasso succesvol te kunnen laten plaatsvinden. Bij niet-nakoming
  behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de prestatie van haar kant (tijdelijk) op te schorten.
  9.5 Opdrachtnemer stuurt uitsluitend facturen per E-mail aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan geen
  factuur per reguliere post, fax of welke andere verzendwijze dan ook verlangen van Opdrachtnemer.
  9.6 Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn genoemd in artikel 9.4 betaalt, ontvangt Opdrachtgever een
  herinnering. Daarbij wordt een nadere termijn van betaling vastgesteld. Bij niet-nakoming binnen deze
  tweede termijn is Opdrachtgever van rechtswege, dat wil zeggen zonder nadere ingebrekestelling, in
  verzuim. Alsdan zal hij of zij vertragingsrente verschuldigd zijn over het openstaande factuurbedrag, maar te
  allen tijde met een minimum van € 25,00 excl. BTW. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van
  voldoening in en buiten rechte voor rekening en risico van Opdrachtgever. De vertragingsrente, welke gelijk
  is aan de wettelijke rente, zal verschuldigd zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan
  het moment van betaling.
  9.7 Bij automatische incasso geldt dat Opdrachtgever in verzuim is, vanaf het tijdstip waarop de
  verschuldigde vergoeding niet kan worden geïncasseerd.
  9.8 Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, dan kan hij of zij
  de bezwaren binnen twee weken na factuurdatum aan Opdrachtnemer Schriftelijk of elektronisch kenbaar
  maken via het volgende E-mail adres: administratie@ospito.nl. Na ontvangst van het bezwaar zal
  Opdrachtnemer een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het indienen van bezwaar
  laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking.
  9.9 Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, zal Opdrachtnemer het teveel geïncasseerde
  bij constatering of op verzoek van Opdrachtgever onverwijld retourneren. Opdrachtnemer kan niet
  aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die hier uit voortvloeit.

  10. ONTBINDING
  10.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk en/of niet tijdig voldoet aan enige uit een met
  Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan
  wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of Opdrachtgever in staat is om aan zijn of haar
  contractuele verplichtingen jegens Opdrachtnemer te voldoen, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd,
  zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen te leveren Product(en) en/of
  Dienst(en) op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat
  Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Opdrachtnemer
  verder toekomende rechten.
  10.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden heeft Opdrachtnemer het
  recht om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke
  ingang te ontbinden en/of de Product(en) en/of Dienst(en) te staken indien Opdrachtgever:
  – valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven aan Opdrachtnemer;
  – nagelaten heeft juiste gegevens en/of wijzigingen door te geven aan Opdrachtnemer;
  – de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
  – in strijd handelt met het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden;
  – oneigenlijk gebruik maakt van het Internet;
  – informatie verspreidt, die in strijd is met de (inter)nationale wet- en regelgeving;
  – informatie verspreidt, die in strijd is met de algemeen aanvaarde waarden en normen;
  – informatie verspreidt, die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst,
  seksuele geaardheid of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
  – in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
  – surséance van betaling heeft aangevraagd;
  – het vrije beheer over zijn of haar vermogen heeft verloren;
  – onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.
  10.3 Opdrachtnemer is ingeval van ontbinding van de Overeenkomst gerechtigd de registratie van de
  Domeinnaam te doen beëindigen. Opdrachtgever zal na de ontbinding niet meer vertegenwoordigd worden
  door Opdrachtnemer. Bij beëindiging van de registratie zal het gebruik van de Domeinnaam ontzegd worden
  en zal de inschrijving daarvan doorgehaald worden in het register.
  10.4 Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de Resellermodule, is Opdrachtnemer ingeval van ontbinding
  van de Overeenkomst gerechtigd het totale klantenbestand van Opdrachtgever over te nemen indien
  Opdrachtgever niet aan zijn of haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan, teneinde deze
  klanten de mogelijkheid te bieden het gebruik van de Product(en) en/of Dienst(en) voort te laten duren.
  10.5 Indien Opdrachtgever handelt als consument, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om gebruik
  te maken van het herroepingsrecht (de wet “koop op afstand”), Opdrachtgever kan hierdoor de aankoop van
  (een) niet maatwerk Product(en) en/of Dienst(en) binnen veertien (14) dagen nadat het/de Product(en)
  is/zijn ontvangen door Opdrachtgever of binnen veertien (14) dagen nadat de Overeenkomst voor een/de
  Dienst(en) is gesloten kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren. Opdrachtnemer verplicht zich er
  toe om eventuele terug te betalen bedragen, doordat Opdrachtgever gebruik wenst te maken van het
  herroepingsrecht, binnen veertien (14) dagen, nadat Opdrachtgever kenbaar gemaakt heeft gebruik te willen
  maken van het herroepingsrecht en (indien van toepassing) het/de Product(en) weer in bezit is/zijn van
  Opdrachtnemer, terug te storten op de bankrekening van Opdrachtgever. Indien een/de Product(en) door
  Opdrachtnemer per post is verzonden aan Opdrachtgever geldt de annulering en restitutie van bedragen
  tevens voor de eventuele verzendkosten die Opdrachtgever in rekening gebracht heeft om het/de
  Product(en) bij Opdrachtnemer te laten arriveren, echter dient Opdrachtgever zelf de kosten voor het
  terugsturen van het/de Product(en) aan Opdrachtnemer te dragen. Opdrachtgever is verplicht om binnen
  veertien (14) dagen nadat aangegeven is gebruik te willen maken van het herroepingsrecht het/de
  Product(en) terug te sturen naar Opdrachtnemer. De mogelijkheid om gebruik te maken van het
  herroepingsrecht geldt niet indien:
  – het/de Product(en) een softwarepakket betreft, het/de Product(en) gebruikt is en/of de verpakking van
  het/de Product(en) beschadigd en/of geopend is;
  – het (een) maatwerk Product(en) of Dienst(en) betreft en/of het/de Product(en) of de Dienst(en) op
  specifiek verzoek van Opdrachtgever besteld dan wel vervaardigd is door Opdrachtnemer. Een voorbeeld van
  een maatwerk Dienst is een Domeinnaam;
  – de Overeenkomst gesloten is door gebruik te maken van niet elektronische communicatie;
  – Opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of bedrijf;
  – Dienst(en) waarvan de uitvoering, met instemming van Opdrachtgever, is begonnen voor de termijn van
  veertien (14) dagen.
  Opdrachtgever kan uitsluitend per E-mail (administratie@ospito.nl) kenbaar maken gebruik te willen maken
  van het herroepingsrecht. Opdrachtnemer zal dit verzoek binnen 2 werkdagen na ontvangst behandelen en
  opdrachtgever hiervan een bevestiging toesturen.

  11. VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER
  11.1 Opdrachtnemer spant zich als een goede Dienstverlener in zorg te dragen voor:
  – het verlenen van de in de Overeenkomst bepaalde Product(en) en/of Dienst(en);
  – het in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het Internet gemaakt kunnen worden;
  – de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.
  11.2 Opdrachtnemer kan geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het Internet garanderen, noch
  dat te allen tijde gebruik kan worden gemaakt van de Product(en) en/of Dienst(en).
  11.3 Opdrachtnemer onthoudt zich van het inzien van persoonlijke E-mail en/of bestanden van
  Opdrachtgevers en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Opdrachtgever hier toestemming voor
  geeft aan Opdrachtnemer, Opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is, dan
  wel in het geval Opdrachtgever handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 12 van deze
  Algemene Voorwaarden.

  12. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
  12.1 Opdrachtgever is verplicht tot betaling op de wijze zoals bepaald in artikel 9 van deze Algemene
  Voorwaarden.
  12.2 Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig
  Internetgebruiker verwacht mag worden. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk
  Schriftelijk dan wel per E-mail in kennis van wijzigingen in voor Opdrachtnemer relevante gegevens.
  12.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het systeem en de Webruimte te gebruiken voor handelingen
  en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nettiquette, de richtlijnen van
  de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder
  meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
  – het ongevraagd verzenden van E-mail met soortgelijke inhoud en/of het posten van wervende berichten in
  nieuwsgroepen op het Internet (spamming). Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere
  Dienstverlener wordt verstuurd met referentie aan een Website, Domeinnaam, E-mail adres of andere
  Product(en) en Dienst(en) bij Opdrachtnemer;
  – het wederrechtelijk inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in
  strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  – het openbaar maken en/of verspreiden van kinderpornografie;
  – het wederrechtelijk binnendringen in andere computers of computersystemen op het Internet (hacking);
  – seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen.
  12.4 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers en/of Internetgebruikers te hinderen en/of
  schade toe te brengen aan systemen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om processen of programma’s –
  al dan niet via de Webserver- op te starten, welke Opdrachtnemer, overige Opdrachtgevers en/of
  Internetgebruikers hinder of schade kan toebrengen. In dezen is nadrukkelijk ook indirecte schade
  inbegrepen door misconfiguratie aan de zijde van Opdrachtgever, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ‘open
  relaying’ door een verkeerd geconfigureerde Webserver. Opdrachtnemer is gerechtigd om bij constatering
  van hinder, dan wel bij toebrenging van schade de prestatie van haar kant (tijdelijk) op te schorten.
  Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen, tenzij zulks in redelijkheid niet van
  Opdrachtnemer kan worden verlangd. Nimmer kan hierbij enige aanspraak worden gemaakt op
  schadevergoeding in welke vorm dan ook van de kant van Opdrachtgever.
  12.5 Het is Opdrachtgever toegestaan om Scripts te gebruiken, mits deze Scripts goed geconfigureerd zijn.
  Opdrachtnemer is gerechtigd om bij constatering van overlast als gevolg van een foutief geconfigureerd
  Script, dan wel als gevolg van het veelvuldig aanroepen van een Script, de prestatie van haar kant (tijdelijk)
  op te schorten. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen, tenzij zulks in redelijkheid
  niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. Nimmer kan hierbij enige aanspraak worden gemaakt op
  schadevergoeding in welke vorm dan ook van de kant van Opdrachtgever.
  12.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om IRC services en/of game-servers te gebruiken binnen het
  netwerk van Opdrachtnemer.
  12.7 Opdrachtgever is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar Account.
  In navolging hiervan is Opdrachtgever verplicht zijn of haar Accountgegevens zorgvuldig te bewaren en
  geheim te houden. Indien Opdrachtgever meent, dat derden zich wederrechtelijk toegang hebben verschaft
  tot de Product(en) en/of Dienst(en), is hij of zij verplicht hier direct melding van te maken bij
  Opdrachtnemer. Deze melding kan worden gericht aan het volgende E-mail adres: abuse@ospito.nl.
  12.8 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn of haar Account, de Handleiding of andere uit de
  Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij
  Opdrachtnemer hiervoor uitdrukkelijk Schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het
  voorafgaande is het Opdrachtgever wel toegestaan door een derde een Website te laten ontwerpen,
  plaatsen en onderhouden.
  12.9 Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en
  verbindingen om toegang tot het systeem te verkrijgen.
  12.10 Opdrachtgever draagt zorg voor de opslag van back-ups en andere relevante gegevens.
  Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van de hiervoor bedoelde gegevens.
  12.11 Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid Webruimte zoals beschreven in de Overeenkomst.
  Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden.
  12.12 Opdrachtgever geeft bij het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan Opdrachtnemer zijn of
  haar persoonsgegevens op te nemen in de Persoonsregistratie van Opdrachtnemer welke benodigd is voor
  haar administratie en beheerstaken. Deze Persoonsregistratie bevat tevens Accountgegevens alsook
  verbruiksgegevens en is slechts toegankelijk voor Opdrachtnemer. De Persoonregistratie wordt niet aan
  derden verstrekt, tenzij Opdrachtgever hier toestemming voor geeft aan Opdrachtnemer of Opdrachtnemer
  hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.
  12.13 Opdrachtgever is verplicht voor het verzorgen van een deugdelijke verzekering voor de door hem of
  haar bij Opdrachtnemer ondergebrachte eigendommen en zal indien Opdrachtnemer hierom verzoekt de
  benodigde documenten die bewijzen dat er een verzekering is afgesloten overleggen aan Opdrachtnemer.
  Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan eigendommen van Opdrachtgever.
  12.14 Indien Opdrachtgever valt onder de verplichte BTW verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten
  zal hij dit terstond melden aan Opdrachtnemer. Vanaf dat moment zal Opdrachtnemer hem voor de
  betreffende diensten facturen zonder BTW verstrekken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige
  vorm van schade die ontstaat door het niet of niet tijdig melden van dit feit door Opdrachtgever.
  Indien Opdrachtnemer hierdoor enige vorm van schade zal ondervinden, is Opdrachtgever jegens
  Opdrachtnemer aansprakelijk voor deze schade.

  13. AANSPRAKELIJKHEID
  13.1 Opdrachtnemer is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, producten en/of diensten en
  leveranties van derden, waar Opdrachtnemer weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Opdrachtnemer kan
  derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met
  Opdrachtnemer of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de
  relatie met Opdrachtnemer.
  13.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 13.1 van deze Algemene Voorwaarden, is Opdrachtnemer
  ingeval van grove schuld of opzet slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen
  vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van
  Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende
  schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade
  wegens gederfde omzet of winst.
  13.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die worden
  opgeslagen. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten, het gebruik van lokale netwerken en
  draadloze communicatie moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen en/of
  verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Opdrachtnemer kan derhalve niet aansprakelijk gesteld
  worden voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime
  informatie.
  13.4 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever op zijn
  of haar Website of Webserver gepubliceerd materiaal. Indien er conform artikel 21.3 van deze Algemene
  Voorwaarden melding wordt gemaakt van wederrechtelijk handelen door Opdrachtgever, rust op
  Opdrachtnemer een onderzoeksplicht.
  13.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtnemer en derden mochten lijden ten
  gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis,
  voortvloeiende uit de Overeenkomst.
  13.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden
  mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het wederrechtelijke, dan
  wel het onzorgvuldige gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Product(en) en/of Dienst(en).
  13.7 Opdrachtgever dient Opdrachtnemer per direct Schriftelijk dan wel per E-mail op de hoogte te brengen
  van alle relevante wijzigingen in zijn of haar gegevens. Indien Opdrachtgever dit nalaat, is hij of zij
  aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtnemer als gevolg daarvan lijdt.

  14. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN
  14.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn of haar rechten en/of plichten voortvloeiende uit de
  Overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer.
  14.2 Opdrachtnemer is gerechtigd haar rechten en/of plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst aan
  derden over te dragen. Opdrachtgever wordt hier uiterlijk dertig (30) dagen voordat de rechten en/of
  plichten worden overgedragen Schriftelijk of per E-mail over ingelicht.
  14.3 Domeinnamen worden normaliter op naam van Opdrachtgever geregistreerd, indien een Domeinnaam
  op naam van Opdrachtnemer wordt geregistreerd is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor het
  gebruik van de Domeinnaam. Indien de Domeinnaam door Opdrachtnemer op naam van Opdrachtnemer
  voor Opdrachtgever is geregistreerd, wordt er medewerking verleend aan opdrachten van Opdrachtgever
  met betrekking tot de verhuizing, overdracht of opzegging van deze Domeinnaam, alvorens er een
  verhuizing plaats kan vinden dient de Domeinnaam op titel van Opdrachtgever te worden overgenomen. Bij
  alle geschillen in en buiten rechte wordt Opdrachtgever, die houder is van een dergelijke Domeinnaam, de
  kans geboden de desbetreffende Domeinnaam op eigen titel over te nemen, mits Opdrachtgever alle
  betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen. Indien Opdrachtgever hier binnen 48 uur geen
  gehoor aan geeft, wordt de registratie van de Domeinnaam door Opdrachtnemer ongedaan gemaakt.
  Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Opdrachtgever
  vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik
  van de Domeinnaam. Bij het overnemen op eigen titel van de Domeinnaam dienen de kosten die hiermee
  gepaard gaan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden vergoed.

  15. BUITENGEBRUIKSTELLING
  15.1 Opdrachtnemer heeft het recht geleverde Producten en/of Diensten tijdelijk buiten werking te stellen
  ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.
  15.2 Opdrachtnemer heeft het recht geleverde Producten en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen
  of het gebruik ervan te beperken, indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting
  jegens Opdrachtnemer niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.
  Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen, tenzij zulks in redelijkheid niet van
  Opdrachtnemer kan worden verlangd. De opgelegde beperking dan wel de buitengebruikstelling laat de
  overige verplichtingen van Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking.
  15.3 Tot heraansluiting wordt overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door Opdrachtnemer gestelde
  termijn al zijn verplichtingen is nagekomen en ter zake een vastgesteld bedrag voor heraansluiting heeft
  voldaan, te weten € 50,00 excl. BTW. Indien buitengebruikstelling heeft plaatsgevonden op grond van artikel
  12.4 en 12.5 van deze Algemene Voorwaarden, wordt dit bedrag vermeerderd met de arbeidskosten
  (standaard minimaal één arbeidsuur, daarna afronding per 15 minuten), welke gemaakt dienen te worden
  teneinde de toegebrachte schade zoveel mogelijk te beperken. De arbeidskosten bedragen op werkdagen
  tussen 09:00 en 17:30 uur € 100,00 per uur en op alle overige dagen en tijden € 150,00 per uur, tenzij
  anders is overeengekomen.

  16. RECLAME
  16.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering Schriftelijk te
  reclameren. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Opdrachtnemer.
  16.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient Schriftelijk te geschieden door middel van een
  aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, had kunnen worden geconstateerd
  of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van
  Opdrachtnemer.
  16.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde Producten en/of Diensten na overleg aangepast,
  vervangen of vergoed.
  16.4 Reclame laat de overige verplichtingen van Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende
  werking.

  17. DATAVERKEER
  17.1 Het toegestane verbruik van Dataverkeer komt overeen met de hoeveelheden zoals vermeld bij de
  verschillende pakketten op de Website van Opdrachtnemer of zoals vermeld in de Overeenkomst. Indien de
  Website of Webserver van Opdrachtgever meer Dataverkeer verbruikt dan maandelijks is toegestaan, zal
  Opdrachtnemer Opdrachtgever op de hoogte brengen van deze overschrijding, tenzij zulks in redelijkheid
  niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd.
  17.2 Opdrachtgever zal een toeslag verschuldigd zijn aan Opdrachtnemer voor de overschreden hoeveelheid
  Dataverkeer. Indien Opdrachtgever aangeeft deze toeslag verder niet meer wenst te voldoen, is
  Opdrachtnemer gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige Website of Webserver op non-actief te
  stellen tot het begin van de volgende maand. Opdrachtgever zal te allen tijde een toeslag verschuldigd zijn
  aan Opdrachtnemer voor het reeds overschreden Dataverkeer, de hoogte van deze toeslag is afhankelijk van
  de mate van overschrijding. Het op non-actief stellen van de Website of Webserver laat de
  betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking. Nimmer kan
  enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook van de kant van
  Opdrachtgever i.v.m. het op non-actief stellen van zijn Website of Webserver.

  18. CLOUD SERVERS, DEDICATED- EN COLOCATED HOSTING
  18.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden dient de verschuldigde
  vergoeding bij Overeenkomsten met een looptijd van één (1) jaar, per maand vooruit te worden voldaan,
  tenzij anders is overeengekomen.
  18.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 14.1 van deze Algemene Voorwaarden kan Opdrachtnemer
  zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, derden inschakelen om aan haar
  verplichtingen te kunnen voldoen. Indien gebruik wordt gemaakt van producten en/of diensten van derden,
  kunnen in afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden, de tarieven van
  desbetreffende derde worden gehanteerd.
  18.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.1 van deze Algemene Voorwaarden zal Opdrachtnemer
  Opdrachtgever bij overschrijding van het maandelijks toegestane verbruik van Dataverkeer niet op de hoogte
  brengen. De overige artikelen blijven onverkort van kracht met dien verstande dat waar gesproken wordt
  van Website, tevens Webserver gelezen dient te worden.

  19. DOMEINNAMEN EN IP-ADRESSEN
  19.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden dient bij de aanvraag en
  registratie van een Domeinnaam en/of IP-adres rekening gehouden te worden met een leveringstijd van
  maximaal twee (2) weken, nadat de hiervoor benodigde documenten en gegevens door Opdrachtnemer zijn
  ontvangen.
  19.2 Op aanvraag en gebruik van een Domeinnaam en een IP-adres zijn mede van toepassing de regels en
  procedures van de instanties, die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van Domeinnamen en IP-adressen.
  De instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van de Domeinnamen en IP-adressen beslist over de
  uiteindelijke toewijzing van de Domeinnaam en/of het IP-adres. Opdrachtnemer vervult bij de aanvraag
  slechts een bemiddelende rol en kan hierdoor niet garanderen dat een aanvraag wordt gehonoreerd en kan
  derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet toegewezen krijgen van een Domeinnaam en/of IPadres
  en alle schade die hieruit voortvloeit.
  19.3 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief/E-mail van Opdrachtnemer, waarin vermeld
  wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor
  registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
  19.4 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig
  verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart
  Opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook
  indien bij de verkrijging van de domeinnaam Opdrachtnemer geen bemiddeling heeft verleend.
  19.5 Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer een expliciete volmacht om als “Designated Agent” te opereren en
  vanuit die rol iedere Houderwijziging in zijn naam goed te keuren. Opdrachtgever kiest expliciet voor een
  opt-out van de inter-registrar Transfer Lock van 60 dagen na het afronden van een Houderwijziging.
  De termen Designated Agent, Houderwijziging (Change of Registrant) en Transfer Lock zijn zoals
  gedefinieerd in de transfer policy van ICANN (https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en).

  20. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  20.1 Al hetgeen is gepubliceerd op de Website van Opdrachtnemer valt onder de intellectuele eigendom van
  Opdrachtnemer. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
  openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
  opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
  Alle rechten voorbehouden.
  20.2 Het is Opdrachtgever toegestaan de eventuele op de Website van Opdrachtnemer aanwezige software
  te downloaden en te gebruiken ter zake van de Producten en/of Diensten van Opdrachtnemer.
  20.3 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of
  andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van enige
  aanspraak.

  21. KLACHTEN
  21.1 Opdrachtnemer neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op de
  Producten en/of Diensten, gedragingen en/of handelingen van haar Opdrachtgevers.
  21.2 Opdrachtnemer spant zich in klachten omtrent haar Producten en/of Diensten zo goed mogelijk te
  behandelen en tot verbetering van haar Producten en/of Diensten te komen. Opdrachtgever kan een
  volledige en duidelijk omschreven klacht binnen drie (3) werkdagen, nadat Opdrachtgever de klacht had
  behoren te constateren Schriftelijk of elektronisch melden via het volgende E-mail adres: info@ospito.nl.
  De klacht dient vergezeld te gaan van alle relevante gegevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers
  en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht. De klacht wordt binnen tien (10) werkdagen na
  ontvangst door Opdrachtnemer in behandeling genomen. De klager wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst
  van de klacht op de hoogte gebracht over de wijze waarop de klacht afgehandeld zal worden.
  21.3 Opdrachtnemer spant zich in klachten omtrent handelingen en/of gedragingen door klanten van
  Opdrachtgevers of Opdrachtgevers van Opdrachtnemer zo goed mogelijk te behandelen. De gebruiker van
  het Internet kan klachten over misbruik, spamming en/of illegale handelingen binnen drie (3) werkdagen,
  nadat het voorval had behoren te worden geconstateerd, uitsluitend elektronisch melden via het volgende Email
  adres: abuse@ospito.nl. De klacht dient vergezeld te gaan van alle relevante gegevens, inclusief
  tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht. De klacht
  wordt binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de klacht, door Opdrachtnemer, in behandeling
  genomen. De klager wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht op de hoogte gebracht over de
  wijze waarop de klacht afgehandeld zal worden.
  21.4 Het indienen van een klacht laat alle verplichtingen van Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen
  opschortende werking.

  22. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN
  22.1 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, dan
  wel aan te vullen. De wijzigingen worden door Opdrachtnemer uiterlijk dertig (30) dagen voordat zij van
  kracht worden Schriftelijk of per E-mail aangekondigd.
  22.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een
  termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijzigingen. Indien er een aanwijsbaar negatieve
  wijziging voor Opdrachtgever wordt doorgevoerd, dient Opdrachtgever dit binnen dertig (30) dagen na
  bekendmaking Schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken. Opdrachtnemer zal hierna in overleg
  treden met Opdrachtgever om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden, hierbij valt o.a. te
  denken aan een tussentijdse ontbinding van de Overeenkomst m.i.v. de datum van inwerkingtreding van de
  wijziging(en) van de Algemene Voorwaarden.

  23. GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT
  23.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  23.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen
  die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde
  Nederlandse rechter te Dordrecht.
  23.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig
  blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen
  zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de
  bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.