Stel direct uw vraag aan onze helpdesk!

  Ziet u een foutmelding? voeg deze dan toe aan uw vraag

  Wenst u een supersnelle, directe reactie?
  Bel dan naar:

   

  Privacyverklaring

  Op deze pagina treft u onze privacyverklaring aan.
  Versie: 20220422.1 (klik hier voor de PDF)

  Ospito B.V. Privacyverklaring

  Ospito B.V., gevestigd op Polderdijk 9-b, 3299 LL te Maasdam (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 86214853, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  Adres: Polderdijk 9-b, 3299 LL te Maasdam (Nederland)
  E-mail: info@ospito.nl
  Telefoon: 088 – 848 7000
  Website: www.ospito.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam;
  – Geslacht;
  – Geboortedatum;
  – Adresgegevens;
  – Telefoon- en faxnummer;
  – E-mailadres;
  – Bankrekeningnummer;
  – IP-adres;
  – Internetbrowser en apparaat type.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is en of er al dan niet toestemming is van ouders of voogd. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ospito.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Het afhandelen van uw betaling;
  – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal;
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  – U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  – Om goederen en diensten bij u af te leveren;
  – Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) aan te pas komt. Indien er een geautomatiseerd besluit over u is genomen waarvan u denkt dat deze foutief is, neemt u dan contact met ons op.

  Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn om deze doelen te realiseren (bijvoorbeeld bij het einde van de overeenkomst) worden na uiterlijk drie maanden verwijderd, tenzij een wettelijke regeling het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de persoonsgegevens belet. In een dergelijk geval zullen wij de persoonsgegevens enkel bewaren voor zover noodzakelijk uit hoofde van de wettelijke verplichting.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

  Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ospito.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), nummer van het identiteitsbewijs en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Tevens wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ospito.nl.